Многофамилни

жилищни сгради

Ключово при проектирането на многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове или познати още като „кооперации“) е правилното разчитане на градоустройствените параметри за конкретния имот. Те, в съчетание със заданието на инвеститора, дават основната посока, спрямо която се започва процесът по проектиране. Нашата задача е да съчетаем сложната връзка от ограничения, правила на нормативната уредба и конкретни желания на инвеститора и да ги облечем във визия, съответстваща на нашия прочит за модерна и актуална архитектура.

Ние предлагаме изготвянето на пълен инвестиционен проект за жилищна сграда от многофамилен тип. Това включва всички проектни части, комуникацията между отделните специалисти и цялостното съгласуване на проекта. През целия процес на проектиране възложителят получава известия за текущия прогрес по проектните работи, за да се подсигури най-добрият краен резултат.

Какви са нашите предимства

 • Процесът на проектиране на жилищна сграда, както и комуникацията по време на него, са изчистени и оптимизирани. По този начин успяваме да изпълним отделните фази в по-кратки срокове.
 • Заредени сме с голям ентусиазъм и вдъхновение по отношение на архитектурата и търсим най-доброто съчетание между функция и визия на сградата.
 • Добре развита партньорска мрежа от специалисти, с които гарантираме плавна екипна работа и качествено изработени проектни части.
 • Непрекъсната визуална комуникация с възложителя под формата на перспективи, виртуални разходки, анимации и фотореалистични визуализации.

Какви са фазите, през които преминава един проект за многофамилна жилищна сграда:

1

Предпроектно проучване

Започва се с изследване на терена и неговите дадености, като локация, изложение, гледки и др. Обръща се особено внимание върху градоустройствените параметри и се полага основата, върху която ще стъпи проектът и следващите фази.
2

Идеен проект

Представяме архитектурно решение, отговарящо на визата за проектиране и заданието на инвеститора. В тази фаза показваме външния вид на сградата, видовете материали и предложения за системи и инженерна инфраструктура.
3

Технически проект - съгласуване

След одобрение на идейната фаза от страна на възложителя проектът започва да се разработва подробно от отделните специалности (конструкции, ОВиК, ВиК и тн.). Съгласуването между отделните специалности може да доведе до някои промени в сградата. Целта е тя да отговаря на изискванията и да предоставя отличен комфорт на обитаване.
4

Технически проект - пълен проект

След съгласуването между отделните части се подготвя финален, пълен инвестиционен проект за предаване към надзорна фирма или входиране в конкретна община / район.
5

Разрешение за строеж

След входирането на проекта, ако има забележки по него от съответната администрация, те се отстраняват и проектът получава статус "одобрен”. Това е достатъчно за взимане на разрешение за строеж.
6

Авторски надзор

Ние от Kunchev Studio оказваме пълно съдействие под формата на авторски надзор, когато се открие строителната площадка. Посещенията на обект по време на строеж са необходими с оглед коректното изпълнение на проекта и решаването на редица възникващи въпроси в процеса на строителство.

Какво включва пълният инвестиционен проект

 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект, заверен от технически контрол
 • Проект по част ОВиК (отопление вентилация и климатизация)
 • Проект по част Електро с включени въшни връзки
 • Проект по част ВиК (водоснабдяване и канализация) с включени външни връзки
 • Енергийна ефективност с включена оценка за съответствие
 • Проект по част Геодезия (включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
 • Пожарна безопасност
 • Проект за Озеленяване и Паркоустройство
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за управление на строителните отпадъци
 • Геоложки доклад
 • Проект за укрепване на изкопа

Важни документи за започване на проектиране

Пълния инвестиционен проект стъпва върху няколко важни документа, без които проектът не може да получи разрешение за строеж.

 • Виза за проектиране (издава се от съответния район / община с нотариален акт за собственост)
 • Предварителен договор с електроразпределителното дружество за района
 • Становище за присъединяване и изходни данни от ВиК дружеството за района
 • Задание за проектиране – програма за разпределение на броя апартаменти по вид, площ, изложение и др.

Тези документи са основание за започване на проектиране, като е важно да бъдат набавени преди стартирането на проекта. Така възложителят ще е спокоен, че инвестицията за дадения имот е възможна. В случай, че има някакъв административен проблем, собственикът ще бъде уведомен, за да не започва проектирането, преди разрешаването на проблема. Това ще му спести средства за допълнителна проектантска дейност, в случай че се тръгне в грешна посока и има необходимост от препроектиране.

Свържете се с нас за безплатна

20 минутна консултация

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС