Skip to main content

При проектирането на жилищни сгради, за да се изработи един  проект са необходими някои документи и инструкции от страна на възложителя, които да се реализират от проектантски екип. 

В тази статия ще преминем през този процес. Разбира се, всеки проект си има своите специфики. Прегледът ще е по-обобщен, за да добиете представа как протича той като цяло.

Какво включва проектантският екип?

Проектирането на жилищни сгради е сложен процес, в който са въвлечени редица специалисти. Ние като архитекти не бихме могли да съставим цялостен проект за жилищна сграда без помощта на конструктори, инженери по различните инсталации на сградата, инженери по пожарна безопасност, ландшафтни архитекти, геодезисти и др.

Изследване на необходимост и осъществимост

Установяване на необходимостта

На първо място е важно да се установи дали сградата е оправдана като инвестиция, а също и дали мястото за строеж е подходящо. Определящо е да се установят целите на проекта и неговата програма. 

Изследването дали инвестицията в сграда е оправдана  включва:

 • Идентифициране и описване на потребността на пазара.
 • Изготвяне на стратегическа справка, която вплита общите изисквания на проекта със съществуващите ограничения, като се фокусира върху това, което проектът трябва да постигне.
 • Изготвяне на предпроектно проучване, в което се залагат груби обеми и се изследва потенциалът на имота за постигане на градоустройствените параметри, като обща застроена площ, етажност и други.

Проучване на осъществимостта

Предпроектното проучване представлява анализ на физическото и правно състояние на земята или имота. Благодарение на това могат да се определят възможностите, рисковете и ограниченията.

Предпроектни проучвания

Предпроектните проучвания обикновено включват:

 • изследване на градоустройствените параметри и устройствената зона за конкретния имот 
 • проверка от страна на комуналните служби дали в близост до обекта преминава някоя от техните инфраструктури
 • проверка на капацитета на услугите, които захранват обекта, от страна на законоустановените комунални служби
 • доклад за геоложко проучване на терена, в който се разглеждат характеристиките и носещата способност на почвата.
 • наличие на съществуваща растителност в рамките на имота, която би могла да ограничи или възпрепятства проектните действа. 
 • преглед на изискванията на политиката за планиране и тяхното потенциално въздействие върху капацитета на обекта.
 • преглед на заобикалящия район (контекст на обекта).

След приключване на предпроектното проучване екипът на проекта може да:

 • потвърди дали в дадения имот може да се реализира сграда, която да оправдае инвестицията.
 • да даде своите препоръки за най-добрия вариант за разполагане на сградата в имота
 • установи с точност рисковете и възможностите, които клиентът може да срещне.

Ако проучването бъде одобрено от клиента, се изготвя план и задание за проектиране на жилищната сграда.

Всичко описано до тук не е част от същинското проектиране. Този първи етап цели да даде реалистична оценка как би протекъл процесът до неговия край. Важно е да има съгласие между проектантите и възложителите за посоката, в която трябва да продължи проектът.

Концептуален проект

Идейният проект е първият същински етап на проектиране на жилищната сграда. По време на него се залагат основните параметри на сградата и нейната програма – брой и вид на жилищата, ориентация на помещенията, комуникационни връзки като пешеходен достъп и достъп на автомобили. всички участници в проектантския екип се събират заедно и започват да обсъждат всички възможности и ограничения, за да намерят най-добрите решения. С развитието на концепцията може да се наложи участието на специалисти и екипът от проектанти да се разрасне.

По време на етапа на идейния проект екипът от консултанти разработва:

 • Концепцията за проектиране.
 • Очертаване на спецификации.
 • Стратегия за планиране.
 • Програма и стратегия за поетапно изпълнение.
 • Възможност за изграждане и логистика на строителството.
 • Анализ на ограничения и възможности.

По време на проектирането от една идея за проекта се правят варианти, които постепенно отпадат, докато не се открие най-оптималният. Понякога клиентите може да останат с впечатление, че резултатът не е плод на много свършена работа, но всъщност това не е така. Творческият дизайн е по-скоро мисловен процес, който не винаги архитектите могат да обяснят в детайли и това може да създаде усещане, че работата им не е толкова трудоемка.

Професионалистите в сферата държат пряк контакт с клиента през целия процес и го държат в течение при вземането на решения. Така се създава доверие и разбира се, резултатите са много по-задоволителни. 

В края на етапа екипът от архитекти изготвя за клиента  концептуален (идеен)  проект, в който се записват основните параметри за избрания вариант. Във фазата идеен проект ще бъдат посочени и всички инструкции, които се изискват от клиента. 

Още по време на етапа идеен проект може да се подаде заявление за разрешение за строеж.

Можете да прочетете за детайлното проектиране във втората част от статията.

Ние, от Kunchev Studio, повече от 10 години реализираме мечтите на клиентите ни. Нашата цел е да предоставим първокласни услуги в сферата на архитектурното и инвестиционно проектиране. свържете се с нашия екип и получете своята 20-минутна безплатна консултация.

Author arch.kunchev

More posts by arch.kunchev